Allmänna villkor

Mittdäck Sweden AB, 559224-8255, är ett biltjänstföretag som erbjuder tjänster inom däckskifte och däckförvaring.
Vi är noga med att skydda din integritet och dina uppgifter genom en trygg hantering av dina personuppgifter. Detta dokument skildrar MittDäck Sweden ABs samt dina rättigheter och skyldigheter kring betalning, ombokning, avbokning och ångerrätt.
På MittDäcks Sweden ABs hemsida Mittdäck.se kan du boka MittDäcks tjänster som däckskifte och däckförvaring. På Mittdäck.se bestämmer du en tid och plats för tjänsten du valt, MittDäck utför sedan tjänsten som valts på angiven tid och plats.

Allmänna villkor

Dina rättigheter

Du som enskild individ har med GDPR fått en förstärkning av dina rättigheter.
• Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
• Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade eller uppdaterade.
• Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter, se nedan:

Önskar du något av ovan, kontakta oss på info@mittdäck.se

Betalning

MittDäcks alla priser avser inklusive 25% moms. Betalning av MittDäcks tjänster sker genom Swish eller kortbetalning. Som konsument kan du också välja betala på plats efter att tjänsten utförts med samma betalmedel som tidigare nämnts. Din valda tjänst är tydligt sammanställd i bokningssystemet samt redovisas tydligt i kassan innan betalning sker.

Ångerrätt

För våra tjänster gäller distansavtalslagen och avtal utanför affärslokaler. Din ångerrätt regleras i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och innebär generellt att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har mottagit eller beställt en tjänst från oss. Rätten att frånträda avtalet om köp görs genom att du lämnar ett meddelande om detta inom denna frist.
Notera att ångerrätten har undantag gällande redan utförda tjänster, detta hänvisas till 11§ i ”Distansavtal utanför affärslokaler”.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Av- och ombokningsregler

Avtal angående MittDäcks däckskiftetjänst och däckförvaringstjänst sker vid bokningstillfället på Mittdäck.se. Varje sådant ingående av avtal efterföljs av en bekräftelse i form av mail och/eller sms som redogör för vad du och MittDäck kommit överens om. Efter att en tjänst blivit bokad måste avbokning eller ombokning ske 24 h innan din bokade tid.
För avbokningar efter dessa tidsangivelser kan MittDäck komma att debitera upp till hela beloppet för de bokade tjänsternas värde. Vid avbokning av tjänster bokade genom
Mittdäck.se efter att den kostnadsfria avbokningstiden gått ut försöker MittDäck i den mån det är möjligt utan att ådra sig faktiska kostnader ge dig kostnadsfri avbokning.

Kundens förpliktelser

När du beställt någon av våra tjänster och fått en bekräftelse i form av mail och/eller sms, ansvarar du för att fordonet står lämpligt till i förhållande till trafik- och arbetssäkerhet samt att fordonet återfinns på den avtalade och förutbestämda platsen och tiden. Fordonet ska befinnas i trafiksäkert skick. I det fall villkoren inte uppfylls, innehar MittDäck rätten att avstå uppdraget. Som konsument ansvarar du för att fordonet återfinns i sådant skick att den beställda tjänsten kan utföras utan försvårande omständigheter och utan risk för skada. I det fall skada uppkommer till följd av försvårande omständigheter eller brister på fordonet tar MittDäck ej något ansvar, du hålls ansvarig till påföljderna.

Avgifter och böter

Fordonets däckskick och utrustning ansvarar du för. MittDäck kommer, vid behov, rekommendera dig till utbyte av slitna eller icke godkända däck.
Du ansvarar för att fordonet har avlagt parkeringsavgift om bilen står på en tidsbelagt parkeringsplats.

MittDäcks användarvillkor
Genom att använda
Mittdäck.se godkänner du Mittdäck Sweden ABs, 559224-8255, villkor såsom de framgår i “Integritetspolicyn”.

Immateriella rättigheter

Allt immateriellt material som återfinns på www.Mittdäck.se, såsom varumärken, texter, bilder, ljudfiler och videor, ägs och innehas av MittDäck Sweden AB. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten.

MittDäcks ansvar i samband med förvaring av hjul och däckskifte

MittDäck ansvarar för ditt fordon under den tid som våra medarbetare utför arbetet. Följaktligen, om fordonet står olämpligt till, både trafiksäkerhetsmässigt eller arbetsmässigt, kan våra medarbetare behöva flytta fordonet eller be dig flytta fordonet till närmast lämpliga plats. I det fall skada uppkommit på fordonet där MittDäck kan påvisas orsakande (skador som uppstår till följd av exempelvis repor på kaross eller fälg) tar MittDäck sitt ansvar. MittDäcks skiftare och ditt fordon är båda fullt försäkrade genom Länsförsäkringars ansvarsförsäkring. Denna innefattar person och sakskada.
I det fall skada uppstår och MittDäck inte kan visa att skadan orsakats av omständigheter utanför MittDäcks kontroll förbehåller sig MittDäck rätten att välja att åtgärda uppkommen skada antingen genom reparation genom någon av sina övriga samarbetspartners eller genom nyttjande av ansvarsförsäkringen.
I det fall ansvarsförsäkringen nyttjas gäller regler och begränsningar för utbetalningar enligt vid var tid gällande villkor mellan försäkringsbolaget och MittDäck avseende ditt fordon. Detta gäller för samtliga fordon som våra skiftare framför eller utför tjänst på.

 

Villkorsändringar

MittDäck ändrar och förbättrar ständigt de tjänster som tillhandahålls och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren, men det är Villkoren som gäller vid tiden för dina beställningar och bokningar som gäller för dig. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje ny beställning och bokning. För övriga tjänster som MittDäck tillhandahåller gäller MittDäcks vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på Mittdäck.se.

Avgifter och böter

Fordonets däckskick och utrustning ansvarar du för. MittDäck kommer, vid behov, rekommendera dig till utbyte av slitna eller icke godkända däck.
Du ansvarar för att fordonet har avlagt eventuell parkeringsavgift om bilen står på en tidsbelagt parkeringsplats.

Force Majeure

MittDäck Sweden AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

Tvistelösning

Vid fel som uppkommer i samband med att vi utför vår tjänst uppmanar vi våra kunder att inkomma med en skriftlig reklamation med en beskrivning av det som har inträffat. För det fall felansvaret ligger hos MittDäck kommer vi i första hand att försöka avhjälpa felet enligt gällande lagstiftning. Vår intention är att alltid försöka hitta en ändamålsenlig lösning om felansvaret ligger hos MittDäck. Vid eventuell tvist som inte kan lösas mellan parterna kan ärendet hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) eller allmän domstol. MittDäck kommer att följa eventuellt beslut från ARN om Parterna hamnar i en tvist. 

Kundtjänst

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post till info@mittdack.com. Vi besvarar din mailfråga inom 24 timmar.

Vi är här när du behöver oss

Öppettider

Alla dagar: 08.00 -20.00

Mejla oss

info@mittdack.com
Copyright © 2022 MittDäck | Onic Webbyrå